telefonTel: +421 907 753 501 emailE-mail: jurajzsok@gmail.com facebook instagram

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Vážený klienti,

dovoľte nám informovať Vás o tomto VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „vyhlásenie“), ktoré sa bude vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná v spoločnosti .........................., vrátane členov manažmentu a výkonných riaditeľov, zamestnancov v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre spoločnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov a do spoločnosti dočasne pridelených zamestnancov na základe zmluvy o personálnom leasingu, prípadne aj sezónnych pracovníkov a tiež osoba, ktorá má postavenie zamestnanca v zmysle relevantných interných HR smerníc spoločnosti. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru so spoločnosťou.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu Vašich údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie budeme v prípade potreby aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením, ktoré je umiestnene ......................... Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.


OBSAH
1. Kto je správca vašich osobných údajov
2. Zásady ochrany osobných údajov
3. Aké typy osobných údajov o Vás spracúvame
4. Na aký účel budú vaše osobne údaje spracovane a podľa akého právneho základu
5. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom
6. Uchovávanie osobných údajov
7. Aké sú vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov
8. Právo podať sťažnosť
9. Kde a ako môžete uplatniť svoje pravá


1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca vašich osobných údajov je prevádzkovateľ Tünde Zsoková J&T Photo, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.

 

2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností zamestnávateľa, v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov .


Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je zákonov povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V prípade neposkytnutia osobných údajov zamestnancom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude zamestnávateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu; finančnú ujmu na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

 

 

3. AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás nasledujúce údaje:
- Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
- Pracovné kontaktné údaje - napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;
- Osobné údaje - rodinný stav, fotografia
- Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy;
- Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;
- Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;
- Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;
- Digitálne prístupové práva - napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry zamestnávateľa, resp. v rámci infraštruktúry prevádzkovateľa;

 

4. NA AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNE ÚDAJE SPRACOVANE A PODĽA AKÉHO PRÁVNEHO ZÁKLADU


Zamestnávateľ bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely (právny základ):
(právny základ je podrobne uvedený v prílohe č. 1)

- Personalistika. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. (1 až 15);
- Manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií (1. 7);
- Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon) (1 až 15);
- Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje (2 až 6, 8, 9, 13, 14);
- Nábor zamestnancov. Spracovávame Vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci prevádzkovateľa. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta (16).
- Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať (1, 7, 10, 11, 15);
- Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).

 

5. STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM


Zamestnávateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
- Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť - sprostredkovatelia (účtovné firmy, zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní;
- K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
- Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

 

6. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme: odvody do ZP (zákon o zdravotnom poistení) po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a po uplynutí lehoty 50 rokov, Mzdové listy 50 rokov, Výplatné listiny 10 rokov, Osobné spisy zamestnancov 70 rokov, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov, Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ osobitný predpis nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú tiež zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.


7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. ( napr. FOTOGRAFIA)

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas
Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

8. KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ


V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej kontaktnej osoby na mail: tundezs25@gmail.com adresa: Kamenin 323.
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 


S úctou
Tünde Zsoková
PRÍLOHA č. 1

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.

1. Zákon č. 311/2001 z. Z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
2. Zákon č. 580/2004 z. Z. O zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 z. Z. O poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zákon č. 461/2003 z. Z. O sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4. Zákon č. 595/2003 z. Z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5. Zákon č. 43/2004 z. Z. O starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
6. Zákon č. 650/2004 z. Z. O doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zákon č. 5/2004 z. Z. O službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Zákon č. 462/2003 z. Z. O náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Zákon č. 152/1994 z. Z. O sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 zb. O daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
10. Zákon č. 355/2007 z. Z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Zákon č. 124/2006 z. Z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Zákon č. 570/2005 z. Z. O brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Zákon č. 431/2002 z. Z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14. Zákon č. 222/2004 z. Z. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
15. Zákon č. 18/2018 z. Z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. Oprávnený záujem prevádzkovateľa zmysle článku 6 ods.1 pism. F všeobecného nariadenia ep a r (eú) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).